Werkwijze

Wegéon BV ondersteunt werkgevers bij de  Maatwerkregeling preventie en verzuimbegeleiding en alle overige HRM vraagstukken. Met onze ondersteuning kan onze klant zich blijven concentreren op zijn bedrijfsvoering en beschikt hij over een netwerk van professionals op het gebied van verzuimmanagement en de sociale wetgeving.

De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zijn arbeidsongeschikte werknemers. Hij neemt zelf de regie. De belangrijkste wetten waarmee men te maken krijgt zijn de Wet verbetering Poortwachter (WvP), de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (Wet WIA) en de beleidsregels De Zieke Werknemer (Autoriteit Persoonsgegevens). Daarnaast zullen er contactmomenten zijn met het UWV. 

De arbeidsongeschikte werknemer heeft twee jaar (maximaal 170% over de twee ziekte jaren) recht op loondoorbetaling en daarbij de plicht om mee te werken aan de re-integratie. Lukt dit niet in de eigen werkzaamheden dan moeten er passende werkzaamheden (intern of extern) worden aangeboden. Belangrijk bij dit alles is het denken en handelen  in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

De casemanagers van Wegéon zijn procesmanagers en werken in een taakdelegatie/ een verlengde arm constructie van de bedrijfsarts. Met alle kennis van wet- en regelgeving, protocollen en employee benefitsverzekeringen zorgt de daartoe opgeleide casemanager dat iedereen doet wat-ie moet doen. Hij is de spin in het web en stuurt alle bij de begeleiding betrokken disciplines aan.  De direct leidinggevende is uiteraard (eventueel met steun van de casemanager) de verzuimbegeleider en de medische objectivering, maar ook de demedicalisering, ligt bij de bedrijfsarts.

Gebrek aan actieve re-integratie kan het leven van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte fors veranderen. “Kan ik in mijn koophuis blijven wonen?” en “Kan ik straks de studiekosten van mijn kinderen nog wel betalen?”, zijn voorbeelden van vragen die beantwoord moeten worden.

Wegéon Attent BV is met haar korte operationele lijnen naar Wegéon BV en met haar professionals de aangewezen organisatie om de re-integratie van deels arbeidsgeschikte werknemers adequaat te begeleiden.

De gedeeltelijk arbeidsgeschikte is zelf verantwoordelijk voor het vinden van ander werk maar kan dat niet zonder professionele steun. Deze ondersteuning krijgt hij van de eigen werkgever en Wegéon Attent BV.

Is een werknemer niet bij de eigen werkgever herplaatsbaar dan dient er middels 2e spoor re-integratie naar andere mogelijkheden te worden gezocht. Bij een 2e spoor re-integratie traject maken wij samen met de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer en de eigen werkgever de balans, incl. een financieel toekomstig inkomensplaatje, op. Wat zijn de wensen en zijn die haalbaar? Welke talenten zijn voor dnieuwe werkgever waardevol en hoe koersen wij samen naar een duurzame re-integratie.

Wanneer tijdens de intakefase blijkt dat er belemmeringen zijn, pakken wij die van zelfsprekend eerst op. Is de werknemer echter niet gemotiveerd dan stoppen wij de re-integratiebegeleiding. Wegéon Attent BV eist een actieve opstelling van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer en ondersteunt deze bij zijn/ haar hulpvraag. De verantwoordelijkheid voor een succesvolle afronding van een 2e spoor re-integratie ligt voornamelijk bij  de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer zelf.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten